Selecteer een pagina

Beleidsverklaring 2016

De PFS Group voert het beleid teneinde tegen verantwoorde kosten optimaal de behoeften van de klant c.q. opdrachtgever te vervullen, de continuïteit van de onderneming te borgen en voor haar medewerkers een goede, prettige en gezonde werkgelegenheid te bieden. Dit beleid heeft vorm gekregen in een kwaliteits- en milieumanagementsysteem welke in overeenstemming is met de eisen gesteld in de normen ‘NEN-EN-ISO 9001:2008’, ‘NEN-EN-ISO 14001:2004’, de MVO-wijzer op basis van ISO 26000 en voor de glasbewassing en specialistische reiniging het geïntegreerde VGM-systeem met de eisen in de norm ‘VCA* versie 2008/5.1’.

De PFS Group handelt vanuit een (mede)verantwoordelijkheid ten opzichte van medewerkers, opdrachtgevers, toeleveranciers en onderaannemers, de bedrijfstak en de samenleving in het algemeen. Ter bevestiging hiervoor, is door de PFS Group de gedragscode van de schoonmaakbranche, de ‘Code Verantwoordelijk Marktgedrag‘, ondertekend.

Belangrijk onderdeel betreft ook het nemen van de verantwoordelijkheid ten aanzien van het milieu en onze leefomgeving. Het beleid voldoet aan het gestelde in de Arbo- en milieuwet- en regelgeving.

De PFS Group erkent haar verantwoordelijkheid ten aanzien van de arbeids-, welzijn en veiligheidsomstandigheden, aangezien zij haar medewerkers en alle andere bij de activiteiten van het bedrijf betrokkenen, waaronder onderaannemers, tijdelijke krachten en uitzendkrachten, een correcte, veilige en gezonde werkgelegenheid en/of samenwerking wil bieden, zowel op ons bedrijfsterrein als binnen ons bedrijfspand, maar zeker ook op de diverse locaties waar werkzaamheden door de PFS Group worden verricht.

De PFS Group geeft aan dit beleid gestalte door:

 • Zich verantwoordelijk en aanspreekbaar op te stellen voor de gevolgen van haar handelen en haar beleid;
 • Zich te conformeren aan de Gedragscode Schoonmaakbranche;
 • Het opstellen van een KAM-handboek;
 • Dit KAM-handboek en alle toekomstige aanvullingen en wijzigingen voor iedere betrokkene binnen de onderneming beschikbaar te stellen;
 • Een veiligheidsbeheerssysteem volgens de VGM Checklist Aannemers (VCA) te integreren in het glasbewassen en specialistisch reinigen;
 • Een maatschappelijk verantwoord beleid te voeren en dit te bekrachtigen middels een certificering conform de MVO-wijzer;
 • Het voorkomen van persoonlijk letsel en het voorkomen van schade aan materieel;
 • Het aanbieden van persoonlijke beschermingsmiddelen en het toezien op het gebruik hiervan;
 • Het aanbieden van preventieve gezondheidskundige keuringen op verzoek van de werknemer;
 • Het aanbieden van de mogelijkheid tot raadpleging van de bedrijfsarts aan iedere werknemer;
 • Het beschikbaar stellen van middelen om aanvaardbare veilige en gezonde werkplekken te bewerkstelligen;
 • Actieve ondersteuning en verbeteringsprogramma’s voor producten, processen, dienstverlening arbeids- en milieuomstandigheden;
 • Het houden van veiligheids-, kwaliteits-, arbo- en milieuoverleg (werkoverleg) en dit te integreren in de totale overlegstructuur van PFS Group;
 • Periodieke auditing van haar KAM-systeem ter borging en voorkoming van onvolkomenheden;
 • Invoeren van statistische controles van leveranciers, grondstoffen, producten en specifieke eisen van de klant c.q. opdrachtgever;
 • Jaarlijkse directiebeoordeling en verslag over de effectiviteit van het kwaliteits- milieu- en veiligheidsmanagementsysteem, evaluatie van de gehanteerde procedures, arbo- en MVO-beleid, resultaten van interne audits, afwijkingen en signalen van klanten;
 • Door middel van voorlichting, overleg, instructie en opleiding de medewerkers deelgenoot maken van hun verantwoordelijkheid in het kader van alle VGM-aspecten om zodoende verbetering en hogere bewustzijn te behalen;
 • Het niet, in welke vorm dan ook, discrimineren van medewerkers en belanghebbenden, in welke hoedanigheid dan ook betrokken bij de onderneming. Ook het discrimineren door medewerkers wordt niet toegestaan;
 • Het voeren van een transparante en integere onderneming;
 • Het voeren van een beleid waarin rekening wordt gehouden met onze belanghebbenden en de sociale en natuurlijke omgeving;
 • Te voldoen aan wettelijke en andere eisen;
 • Te streven naar continue verbetering op het gebied van kwaliteit en VGM.
 • VGM-risico’s door taalbelemmeringen te voorkomen door Nederlands als voertaal vast te stellen. Indien nodig wordt het VGM-instructieboekje vertaalt naar de gewenste taal.PFS Group erkent tevens haar verantwoordelijkheid ten aanzien van het milieu, aangezien ook zij als aannemer en werkgever deel uitmaakt van de omgeving waarin wij leven.

Om mee te werken aan een verbeterd milieu wil zij dit bereiken door;

 • Het voorkomen van beschadiging van het milieu en milieuvervuiling;
 • Het vaststellen van de significante milieuaspecten en de effecten hiervan;
 • De schadelijke effecten op het milieu zoveel als mogelijk te verminderen;
 • Het opstellen van milieubeleid en bijpassende milieudoelstellingen, om zodoende continu tot verbetering van het proces en milieuprestaties te komen;
 • Binnen de mogelijkheden van de organisatie werken richting het CO2-neutraal uitvoeren van onze totale bedrijfsvoering;
 • Te borgen dat continu aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving wordt voldaan;
 • De in deze wet- en regelgeving gestelde voorwaarden uitdragen aan haar personeel middels instructie en overleg;
 • Een beheer- en managementsysteem volgens NEN EN ISO 14001 te integreren;
 • In het integrale managementsysteem aandacht besteden aan het verzorgen van regelmatige en gestructureerde overlegsituaties, het zo veel mogelijk uitbannen van zwaar, vuil en lawaaiig werk en omstandigheden en het op de juiste manier verwerken van afval

Door alle processen, procedures, milieuaspecten en milieueffecten bij herhaling te blijven bezien, door met alle medewerkers de procedures na te leven en samen, daar waar mogelijk, verbeteringen aan te brengen, zal onze onderneming aan de huidige, maar ook aan de toekomstige wettelijke eisen en wensen van de klant en omgeving kunnen blijven voldoen. De inkoop van schoonmaakmiddelen en de levering van de diensten zijn gebaseerd op en worden uitgevoerd in overeenstemming met de wettelijke eisen, milieueisen en normen, interne normen en eventuele specifieke eisen van de klant c.q. opdrachtgever.

De directeur van de PFS Group acht het zijn plicht de resultaten van haar beleid ten aanzien van het managementsysteem van nabij te volgen en aan te passen als de ervaringen, nieuwe technieken en methoden daartoe aanleiding geven.Bovenstaande beleidsdoelstellingen hebben echter alleen een kans van slagen als alle betrokkenen zich hier achter scharen en hun bijdrage hieraan leveren. Alle medewerkers, in welke hoedanigheid ook, zijn verplicht de toegewezen verantwoordelijkheden uit te voeren en toezicht te houden op de uitvoering en toepassing. Een ieder, inclusief de directie, verplicht zich aan de gestelde regels, wetgeving en gedragscode te houden en gebruik te maken van de beschikbaar gestelde middelen.

De beleidsverklaring wordt ten minste driejaarlijks geëvalueerd en – zo nodig – geactualiseerd.

01 januari 2016,

Peter Bleeker
algemeen directeur
Handtekening Code verantwoordelijk Marktgedrag